Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatelem internetové stránky eshop.toup.cz je:

Ha atto s.r.o., Nové Sady 988/2, Brno 602 00, ICO: 02139634, DIC: CZ02139634, Společnost je vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80410

(Dále jen "prodávající")

 

Článek I

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností Ha atto s.r.o.,Nové Sady 988/2, Brno 602 00, ICO: 02139634, DIC: CZ02139634, Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80410 (dále jen "prodávající")  a kupujícím prostřednictvím internetových stránek prodávajícího eshop.toup.cz.

VOP blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti kupujícího, které vznikly v čase prodeje a účinnosti předchozího znění VOP.

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v internetovém obchodě prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno něco jiného. Pokud prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od VOP, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před těmito VOP.

Kupující odesláním závazné objednávky akceptuje tyto VOP a potvrzuje, že mu byly prodávajícím na jeho webové stránce a v těchto VOP poskytnuty všechny povinné informace a oznámení podle občanského zákoníku o ochraně spotřebitele při prodeji zboží.

Nebo u poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

Povinnosti prodávajícího a fyzické osoby a kupujícího pro podnikatelskou činnost

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, se vztahují zejména ustanovení  jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese eshop.toup.cz

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce

 

Článek II

Objednávka, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky (dále jen "objednávka") je pravdivé a úplné vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři, kterými jsou: jméno a příjmení kupujícího (resp. kontaktní osoby), poštovní a fakturační adresa, telefonní číslo,

U podnikatelských subjektech název firmy, IČO, DIČ, DIČ.

Objednávku tvoří i kód zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, způsob úhrady, způsob převzetí zboží.

Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající je povinen bezprostředně před odesláním objednávky kupujícího informovat o hlavních vlastnostech zboží, celkové ceně zboží včetně všech nákladů, délce trvání smlouvy, o podmínkách ukončení smlouvy a o minimální délce trvání závazků spotřebitele vyplývajících ze smlouvy, jestliže ze smlouvy vyplývá pro spotřebitele takový závazek.

Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti o ochraně spotřebitele při prodeji zboží a poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

 

Po přijetí objednávky vydá prodávající potvrzení označené jako "potvrzení objednávky" o akceptování objednávky kupujícímu formou e-mailu případně telefonicky.

Prodávající je povinen bezprostředně po uzavření smlouvy, nejpozději spolu s dodáním zboží, poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření smlouvy na trvanlivém nosiči.

Objednávka zboží přizpůsobená na míru

Prodávající si může v případě objednávky zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, vyžádat od kupujícího zálohu v dohodnuté výši. Kupující poskytnutím zálohy uděluje neodvolatelný souhlas prodávajícímu a tedy kupující nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy. Prodávajícímu má povinnost předmět o koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět o koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu za dohodnutou cenu.

V případě, že kupující nezaplatí a nepřevezme předmět koupě, prodávající je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je stanovena ve výši 20% ceny předmětu koupě.

 

Článek III

Odstoupení od smlouvy

Prodávající

Prodávající je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že je zboží vyprodáno, případně se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje kupujícího. Pokud kupující za zboží předem zaplatil, prodávající mu vrátí zaplacenou částku bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení e-mailového oznámení prodávajícím kupujícímu.

Kupující

Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku v den vystavení objednávky a v případě, že zboží nebylo ještě prodávajícím fakturováno. Stornování objednávky je možné telefonicky nebo písemně faxem, e-mailem nebo poštou. Potvrzení o stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu písemně faxem, e-mailem nebo poštou. Jestliže kupující za zboží zaplatil předem, prodávající mu vrátí zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Kupující (spotřebitel) je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu v souladu s zákonem o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se prodlužuje v případech, jestliže prodávající řádně a včas neposkytl kupujícímu informace o jeho právu odstoupit od smlouvy. Pokud je prodávající poskytl až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnost. A pokud jejich neposkytl ani dodatečně, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech od zahájení běhu lhůty na odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese sám kupující, který je povinen zaslat nepoškozené zboží na adresu prodávajícího.

Prodávající může po dohodě souhlasit že bude snášet náklady na vrácení sám, nebo pokud si prodávající nesplnil povinnost informovat kupujícího o tom, že v případě odstoupení od smlouvy bude povinen nést náklady na vrácení zboží.

Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy spolu s vráceným zbožím vrátit spotřebiteli všechny platby spolu se všemi náklady a poplatky, které přijal od spotřebitele na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozený nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném potvrzení objednávky, ale sníženou o hodnotou jeho opotřebení.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

poskytnutí služeb, pokud se služba začala plnit se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle VOP,

prodej zboží nebo poskytnutí služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy spolu se všemi poskytnutými doklady a doručením zboží, který byl dodán na základě smlouvy, které se odstoupení týká. Písemná forma odstoupení od smlouvy se vyžaduje, aby nevznikly pochybnosti, zda jde o odstoupení od smlouvy, reklamaci nebo jiný požadavek kupujícího.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud objednané zboží není možné dodat ve lhůtě nebo v ceně určené těmito obchodními podmínkami a nedohodne se s kupujícím na náhradním plnění, nebo pokud si kupující nesplní povinnosti spojené s realizací objednávky.

 

Článek IV

dodací podmínky

Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání k přepravě dopravci (přepravní firmě) namísto určení. Kupující je povinen převzít zboží na místě, které je uvedeno v potvrzení objednávky. Zboží bude dodáno prodávajícím s využitím služeb třetích subjektů (přepravní firma) nebo vlastními prostředky nebo na základě dohody s kupujícím bude zboží připraveno u předem dohodnutého dodávajícího, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak. Přepravní firma ručí za zásilku do okamžiku předání zboží kupujícímu nebo osobě oprávněné objednané zboží převzít.

Vlastnické právo k zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží s odkládací podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, který má zboží v držení, má kupující veškeré povinnosti uschovatele věci, je povinen zboží na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit ho tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.

Prodávající zajistí dodání zboží kupujícímu co možná v nejkratší době od přijetí objednávky. Dodací lhůty jsou uvedeny na web stránce. Kupující bere na vědomí, že uváděný termín dodávky má orientační charakter. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to vyžádají jiné okolnosti a bude o případném prodloužení informován. V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí o této věci kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání alternativního zboží.

Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat mechanickou neporušenost a kompletnost zásilky, což potvrdí podpisem na přepravním listě. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující je povinen s přepravcem o této skutečnosti sepsat protokol, zásilku nepřevzít a ihned kontaktovat prodávajícího. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a mechanické porušení zboží nebudou akceptovány. V případě, že je zboží na skladě se okamžitě realizuje odeslání objednávky. Pokud se zboží nedistribuovalo z důvodu nedostatku na skladě, odešle se okamžitě po jeho dodání na sklad.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží kupujícím nebo jeho zmocněncem.

Provozovatel je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za zboží bez ohledu na to, že vlastnictví ke zboží a službám ještě nepřešlo na kupujícího.

Prodávající dodá kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návod v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad). Pokud doklad chybí, prosíme informuje nás co nejdříve telefonicky nebo na e-mailovou adresu eshop@toup.cz

Objednané zboží bude odesláno kupujícímu zvoleným způsobem (přepravní firmou nebo osobně). Za doručení objednaného zboží prodávající účtuje přepravní náklady ve výši v závislosti na vybraném způsobu přepravy dle aktuálních ceníků přepravců. Přepravní náklady nejsou účtovány při osobním odběru.

 

Článok V

Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v potvrzení objednávky včetně nákladů na doručení zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou pouze po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího ve stanoveném termínu.

Cena zboží je uvedena na internetové stránce prodávajícího. Ceny uvedené na stránkách obchodu platí výhradně pro nákup uskutečněn prostřednictvím internetového obchodu. Součástí ceny není poradenská činnost, dopravní, montáž, ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno na internetových stránkách nebo v popisu produktu. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží.

Způsob platby kupní ceny:

- platbou na dobírkou
- bezhotovostním převodem na účet prodávajícího
- v hotovosti při osobním odběru

Zvýhodněná cena a nabídka zboží je zřetelně označena symbolem "Akce". Platnost zvýhodněné ceny trvá do vyprodání zásob nebo během trvání doby uvedené u zvýhodněné ceně.

 

Článok VI

Záruka, reklamace

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv je stanovena na minimálně 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy.

Reklamace jsou vyřizovány podle platných právních předpisů České republiky a dle Reklamačního řádu, který se nachází na internetové stránce prodávajícího.

Kupující (spotřebitel) má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 7 dnů od data doručení v neporušeném stavu včetně obalů a dokladů, které byly dodány spolu s ním. Kupující je povinen zboží, který vrací, zaslat formou běžného nebo obchodního balíku poštou, přepravní firmou nebo přinést osobně do provozu firmy (ne dobírkou).

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. Při uplatnění záruky se kupující řídí pokyny uvedenými v reklamačním řádu nacházejícího se na internetové stránce obchodu nebo v záručním listě, případně kontaktuje prodávajícího pro zpřesnění uplatnění reklamace.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od začátku reklamačního řízení. Prodávající sdělí výsledek vyřízení reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě a to písemně e-mailem nebo poštou. V případě, že prodávající nebo třetí osoba, která provádí servis zboží rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované nebo akreditované osobě.

Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách nebo byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyňaty chyby způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením s výrobkem.

 

Článek VII

Ochrana osobních údajů - GDPR

Prodávající se zavazuje, že bude od kupujícího vyžadovat pouze údaje, které slouží výlučně pro potřeby související s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy. V případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu. V případě, že je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

Kupující prohlašuje, že souhlasí o ochraně osobních údajů aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a s přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí (jakýchkoliv zemí v rámci Evropské unii a zemí tzv. Bezpečného přístavu). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou.

Při registraci má kupující možnost zvolit si zasílání informací o nových produktech nebo jiných marketingových informací od prodávajícího.

Prodávající se zavazuje k tomu, že na základě písemné nebo telefonické žádosti kupujícího i bez udání důvodů, kdykoliv jeho osobní údaje vymaže ze své databáze.

Aktualizaci osobních údajů může registrovaný Kupující uskutečnit přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu ihned po přihlášení.

Článek VIII

Ochrana osobních údajů

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení "Všeobecných obchodních podmínek" ve znění platném v den odeslání této objednávky.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, neodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

V případě, že se ve vztahu založeném kupní smlouvou bude mezinárodní prvek, pak se strany dohodly, že vztah se bude řídit českým právem.

Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

 

V Brne 8.5.2019