Reklamační řád a vrácení zboží

Reklamační řád a vrácení zboží

Obsah:

 • Vrácení zboží
 • Reklamace a reklamační řad

 

Vrácení zboží

Vrácení zboží – Odstoupení od kupní smlouvy.

Formulář pro vrácení zboží - download

Formulář odesílejte: obchod@toup.cz nebo poštou Ha-atto s.r.o., Nové Sady 988/2, Brno 602 00

Možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů zakládá § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž se jedná o úpravu náležející ke speciálním ustanovením, které lze, v souladu s § 1810 občanského zákoníku, použít pouze v případě smluv uzavíraných mezi podnikatelem a spotřebitelem (osobou jednající mimo rámec podnikatelské činnosti, dle § 419 občanského zákoníku).

Všechny podmínky pro vrácení zboží naleznete ve všeobecných podmínkách pod odstavcem Článek III – Odstoupení od smlouvy

které jsou součástí reklamace a vrácení zboží.

Odkaz na VOP zde

Reklamace a Reklamační řád

Reklamační formulář - download

Odesílejte elektronicky: obchod@toup.cz

nebo poštou: Ha atto s.r.o., Nové Sady 988/2, Brno 602 00

Telefony kontakt pro nasměrování na vrácení zboží: 704 266 233

Při reklamaci většího zboží – paletové množství nás prosím předem kontaktujte.

Reklamační řád je platný od 9.5.2019. Vztahuje se na prodej veškerého zboží a služeb na stránce http://eshop.toup.cz firmou Ha atto s.r.o.

Tento reklamační řád upravuje způsob a místo reklamace, postup řešení reklamací a způsob provedení záručních oprav. Týká se zboží a služeb, které byly předmětem koupě a prodeje mezi společností Ha atto s.r.o.,Nové Sady 988/2, Brno 602 00, ICO: 02139634, DIC:CZ02139634, Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80410. (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující).  Při reklamacích se postupuje v souladu s tímto reklamačním řádem, za dodržení ustanovení Všeobecných obchodních podmínek společnosti a příslušných zákonů.

 

 1. Záruční lhůta

Pokud není prodejcem stanoveno jinak, na nerezové komíny je poskytována záruční lhůta 2 roky dle platné legislativy o záručních podmínkách. Na chybu způsobenou výrobcem nebo konstrukční vadou poskytujeme záruku až 10 let. V záručním listě může být upravena a blíže specifikována prodloužená záruční lhůta. V takovém případě se na prodlouženou lhůtu vztahují pravidla uvedená v záručním listě.

Záruční lhůta na zboží začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

 

 1. Uplatnění reklamace

Pokud se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže kupující zakoupené zboží používat, je prodávající oprávněn dle vlastního výběru: zjištěnou vadu opravit v přiměřené lhůtě, poskytnout kupujícímu náhradní plnění nebo poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu. Pokud nebudou vady odstraněny v přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze v případě, že vada zboží představuje podstatné porušení kupní smlouvy.

 

 1. Neuznání reklamace

Záruka se nevztahuje zejména na ty vady, které vzniknou zaviněním kupujícího a pokud vada vznikla:

 1. a) prokazatelně nesprávným používáním v rozporu s návodem k použití nebo jiným nesprávným jednáním kupujícího (např. v případech neodborné montáže nebo montáže nevyškoleným firmou, neodborného čištění, provozování komínového systému bez revizí a bez pravidelné údržby apod.)
 2. b) v případě prokazatelně nedovolených zásahů do zboží, pokud je přiložen záruční list nebo doklad o koupi zboží nese zjevné známky provedených změn údajů nebo je na výrobku uvedeno odlišné výrobní číslo od toho, které je uvedeno v záručním listě nebo na dokladu o koupi zboží
 3. c) při živelných katastrofách

 

 1. Uznání reklamace

Reklamace bude uznána za oprávněnou pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 1. a) vada se vyskytla v záruční lhůtě, což je kupující povinen prokázat předložením dokladu o koupi zboží a vyplněným záručním listem (pokud byl prodávajícím vystaven)
 2. b) výrobek má vady, které neumožňují jeho použití na obvyklý resp. prodávajícím určený účel
 3. c) v případě nekompletnosti zboží, bez zbytečného odkladu po převzetí zboží kupujícím.

 

 1. Povinnosti zákazníka při uplatňování reklamace

Kupující je při uplatňování reklamace povinen předložit následující doklady a splnit následující podmínky:

 • předložit řádně vyplněné doklady o koupi spolu se záručním listem s vyznačenou a potvrzenou záruční lhůtou.
 • zdokumentovat předmět reklamace přesným popisem vady v písemné formě, datem jejího vzniku a fotodokumentací, kterou následně doručí osobně nebo poštou na adresu provozu skladu Nerezové komíny Ha atto sro, Metodějská 17, Olomouc 77900, případně zasláním na e-mailovou adresu obchod@toup.cz.
 • Uvést kompletní kontaktní údaje kupujícího - jméno, příjmení, telefonický kontakt.

V případě nedodržení povinností kupujícího nebude se prodávající reklamací zabývat.

 

 1. Začátek reklamace

Reklamace se považuje za uplatněnou dnem převzetí zboží na adrese provozu  přijetím kompletních informací spolu s fotodokumentací e-mailem nebo poštou.

 

 1. Prohlídka

Za účelem vyřízení reklamace je prodávající oprávněn prověřit opodstatněnost reklamace obhlídkou přímo na místě a kupující je povinen umožnit prodávajícímu prověřit skutkový stav vady. Pokud kupující takovou obhlídku neumožní nebude se prodávající reklamací zabývat.

 

 1. Lhůta vyřízení reklamace

Prodávající bude kupujícího informovat o postupu vyřízení reklamace telefonicky nebo e-mailem do 5. pracovních dnů ode dne doručení / oznámení reklamace. Lhůta pro vyřízení oprávněné reklamace je 30 dnů ode dne doručení / oznámení reklamace. Pokud prodávající prokazatelně dokáže, že uvedené lhůty není schopen splnit, prodlužuje se lhůta pro vyřízení reklamace o čas nezbytný pro její vyřízení.

O reklamaci vyhotoví prodávající reklamační zápis, přičemž jednu kopii předá kupujícímu. V případě uznané reklamace se záruční lhůta prodlouží o období, v němž kupující nemohl řádně užívat zakoupené zboží. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou zboží za nové, záruční lhůta začne běžet ode dne vyřízení reklamace.

Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou a odešle zboží kupujícímu na vlastní náklady.

 

 1. Zjevné a skryté vady

Při převzetí zboží je kupující povinen překontrolovat jeho kompletnost i neporušenost. Kompletnost a neporušenost zboží potvrdí kupující vlastním podpisem při jeho dovozu. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu (obal je roztržený, deformovaný apod.) Je kupující povinen vyhotovit o tom záznam za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození během přepravy nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po dohodě s ním poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

V případě mechanického poškození, které nebylo možné zjistit ihned při převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit tuto reklamaci okamžitě po zjištění poškození a to e-mailem na obchod@toup.cz, písemně poštou nebo osobně na adresu provozu Ha atto sro, Metodějská 17, Olomouc 77900. Při reklamaci je třeba uvést jméno a příjmení kupujícího, telefonický kontakt, údaje objednávky (např. číslo), popis poškození zboží spolu s fotodokumentací v dostatečné kvalitě.

Zjevnou vadu zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu do 5 dnů od dodání zboží. Pokud kupující do 5 dnů reklamaci zjevné vadu neohlásí jeho nároky zaniknou.

Při reklamaci zboží, u kterého kupující požaduje výměnu zboží nebo vrácení zaplacené částky je nutné zboží přinést osobně nebo poštou na adresu provozu,  kde bude s kupujícím sepsán reklamační protokol a zboží postoupen k reklamačnímu řízení. Opožděné reklamace mechanického poškození nelze uznat.

Pokud kupující během při používání zjistí na zboží skrytou vadu je povinen zboží přestat používat a neprodleně písemně nahlásit tuto vadu prodávajícímu. Prodávající vyhotoví reklamační zápis a vyřídí reklamaci posouzením odborným pracovníkem.

V případě neoprávněné reklamace, při které vzniknou prodávajícímu náklady má právo požadovat od kupujícího úhradu vzniklých nákladů.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Prodávající může aktualizovat reklamační řád podle vlastní potřeby, jako i v případě nové legislativně-právní úpravy. Kupující má právo písemně namítat do 30 dnů od jeho zveřejnění na webu svůj nesouhlas. V případě, že nedojde k žádné námitce platí, že kupující s reklamačním řádem souhlasí.

 

V Brně 5.9.2019

Ha atto s.r.o.