Reklamační řád a vrácení zboží

 

Obsah:

 • Vrácení zboží
 • Reklamace a reklamační řad

 

Vrácení zboží a reklamace ve zkratce:

- Vrácení zboží je možné do 14 dnů
- Bez poplatků (u nepoškozeného originál obalu a zboží)
- Peněžní prostředky u uznané reklamace vracíme do 14 dnů.
- Peněžní prostředky u stornové objednávky před odesláním zboží vracíme do 3 dnů.
- Reklamační doba 30 dní.

   

  Vrácení zboží – Odstoupení od kupní smlouvy.

  POSTUP:

  Vyplňte formulář a pošlete na adresu.
  U větších rozměrů zásilky než je běžný poštovní balík, nás předem kontatujte.

  Formulář pro vrácení zboží - download zde

  Formulář odesílejte:

  obchod@toup.cz nebo poštou Ha-atto s.r.o., Nové Sady 988/2, Brno 602 00

  tel.kontakt: 778 200 400

  Možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů zakládá § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž se jedná o úpravu náležející ke speciálním ustanovením, které lze, v souladu s § 1810 občanského zákoníku, použít pouze v případě smluv uzavíraných mezi podnikatelem a spotřebitelem (osobou jednající mimo rámec podnikatelské činnosti, dle § 419 občanského zákoníku).

   

  Všechny podmínky pro vrácení zboží naleznete ve všeobecných podmínkách pod odstavcem Článek III – Odstoupení od smlouvy které jsou součástí reklamace a vrácení zboží.

  Odkaz na VOP zde

  Vrácení zboží ve zkratce:

  • Vrácení zboží je možné do 14 dnů
  • Náklady na vrácení nese kupující
  • Vrácení finančních prostředků nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy spolu s vráceným zbožím
  • 14 denní lhůta pro vrácení platí pouze pro fyzické osoby

  Reklamace a Reklamační řád

   Postup:

  Vyplňte reklamační formulář a pošlete na adresu.

  Při reklamaci většího zboží – paletové množství nás prosím předem kontaktujte.

   

  Reklamační formulář - download

  Odesílejte elektronicky: obchod@toup.cz

  nebo poštou: Ha atto s.r.o., Nové Sady 988/2, Brno 602 00

  Telefony kontakt pro nasměrování na vrácení zboží: 704 266 233

  Reklamační řád je platný od 9.5.2019. Vztahuje se na prodej veškerého zboží a služeb na stránce http://eshop.toup.cz firmou Ha atto s.r.o.

  Tento reklamační řád vymezuje způsob, místo reklamacea  postup řešení reklamací nebo způsob provedení záručních oprav.

  Při reklamacích se postupuje v souladu s tímto reklamačním řádem, za dodržení ustanovení Všeobecných obchodních podmínek společnosti a příslušných zákonů.

  Týká se zboží a služeb, které byly předmětem koupě a prodeje mezi společností Ha atto s.r.o.,Nové Sady 988/2, Brno 602 00, ICO: 02139634, DIC:CZ02139634, Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80410. (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující). 

   

   

  1. Záruční lhůta

  Je poskytována záruční lhůta 2 roky dle platné legislativy o záručních podmínkách. 

  V záručním listě může být upravena a blíže specifikována prodloužená záruční lhůta. V takovém případě se na prodlouženou lhůtu vztahují pravidla uvedená v záručním listě.

  Záruční lhůta na zboží začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

   

  1. Uplatnění reklamace

  Pokud se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže kupující zakoupené zboží používat, je prodávající oprávněn zajistit nápravu dle vlastního výběru:

  • Zjištěnou vadu opravit v přiměřené lhůtě.
  • Poskytnout kupujícímu náhradní plnění nebo poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu.
  • Pokud nebudou vady odstraněny v přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze v případě, že vada zboží představuje podstatné porušení kupní smlouvy.

   

  1. Neuznání reklamace

  Záruka se nevztahuje zejména na ty vady, které vzniknou zaviněním kupujícího nebo nesprávným používáním:

  1. a) prokazatelně nesprávným používáním v rozporu s návodem k použití nebo jiným nesprávným jednáním kupujícího (např. v případech neodborné montáže nebo montáže nevyškoleným firmou, neodborného čištění, provozování komínového systému bez revizí a bez pravidelné údržby apod.). Používání nesprávného paliva, na které není komínový systém určen a není v souladu s označením na komínovém štítku.
  2. při živelných katastrofách
  3. v případě prokazatelně nedovolených zásahů do zboží. Pokud zboží nese zjevné známky provedených změn údajů nebo je na výrobku uvedeno odlišné výrobní číslo od toho, které je uvedeno v záručním listě nebo na dokladu o koupi zboží.

   

  1. Uznání reklamace

  Reklamace bude uznána za oprávněnou pouze v případě prokázání následujících skutečností:

  1. a) vada se vyskytla v záruční lhůtě. 
  2. b) výrobek má vady, které neumožňují jeho použití na obvyklý resp. prodávajícím určený účel.

  Kupující povinen prokázat předložením dokladu o koupi zboží a vyplněným záručním listem nebo dokladem o koupě. 

   

  1. Postup a Povinnosti kupujícího při uplatňování reklamace

  Kupující je při uplatňování reklamace povinen předložit následující doklady a splnit následující podmínky:

  • předložit doklady o koupi.
  • zdokumentovat předmět reklamace přesným popisem vady v písemné formě, datem jejího vzniku a fotodokumentací, kterou následně doručí osobně, poštou na adresu provozu, případně zasláním na e-mailovou adresu obchod@toup.cz.
  • Uvést kompletní kontaktní údaje kupujícího - jméno, příjmení, telefonický kontakt, email

  V případě nedodržení povinností kupujícího nebude se prodávající reklamací zabývat.

   

  1. Začátek reklamace

  Reklamace se považuje za začatou dnem převzetí zboží na adrese provozu a  přijetím kompletních informací spolu s fotodokumentací.

   

         7. Lhůta a postup vyřízení reklamace

  Prodávající bude kupujícího informovat o postupu zahájení reklamace telefonicky nebo e-mailem do 5. pracovních dnů ode dne doručení / oznámení reklamace.

  Lhůta pro vyřízení oprávněné reklamace je 30 dnů ode dne doručení / oznámení reklamace a kompletní dokumentace s popisem vady.

  Pokud prodávající prokazatelně dokáže, že uvedené lhůty není schopen splnit, prodlužuje se lhůta pro vyřízení reklamace o čas nezbytný pro její vyřízení.

  O reklamaci vyhotoví prodávající reklamační zápis. V případě uznané reklamace se záruční lhůta prodloužuje o období, v němž kupující nemohl řádně užívat zakoupené zboží. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou zboží za nové, záruční lhůta začne běžet ode dne vyřízení reklamace.

  Ukončení reklamace

  Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou a odešle zboží kupujícímu na vlastní náklady.

   

        8. Práva prodávajícího - prohlídka

  Za účelem vyřízení reklamace je prodávající oprávněn prověřit opodstatněnost reklamace obhlídkou přímo na místě a kupující je povinen umožnit prodávajícímu prověřit skutkový stav vady. Pokud kupující takovou obhlídku neumožní reklamace se považuje za neopodstatněnou

   

  1. Zjevné a skryté vady a zjevné poškození během dopravy - povinnosti kupujícího

  Při převzetí zboží je kupující povinen překontrolovat jeho kompletnost i neporušenost.

  Kompletnost a neporušenost zboží a obalu je kupující překontrolovat při převzetí tovaru. Neporušenost potvrdí kupující vlastním podpisem při jeho dovozu.

  Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu (obal je roztržený, deformovaný apod.) Je kupující povinen vyhotovit o tom záznam s podpisem a za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození během přepravy nese dopravce. Proto je nutné aby o tom byl písemný doklad a potvrzení od dopravce

  V případě nesplnění si těchto povinností, kupující ztrácí nárok na výměnu zboží, které bylo poškozeno během dopravy

  V případě mechanického poškození, které nebylo možné zjistit ihned při převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit tuto reklamaci okamžitě po zjištění poškození a to e-mailem na obchod@toup.cz, písemně poštou nebo osobně na adresu provozu

  Při reklamaci je třeba uvést jméno a příjmení kupujícího, telefonický kontakt, údaje objednávky (např. číslo), popis poškození zboží spolu s fotodokumentací v dostatečné kvalitě.

  Zjevnou vadu zboží po rozbalení zásilky je kupující povinen oznámit prodávajícímu do 5 dnů od dodání zboží. Pokud kupující do 5 dnů reklamaci zjevné vadu neohlásí jeho nároky zaniknou.

  Pokud kupující během při používání zjistí na zboží skrytou vadu je povinen zboží přestat používat a neprodleně písemně nahlásit tuto vadu prodávajícímu. Prodávající vyhotoví reklamační zápis a vyřídí reklamaci posouzením odborným pracovníkem.

  V případě neoprávněné reklamace, při které vzniknou prodávajícímu náklady má právo požadovat od kupujícího úhradu vzniklých nákladů.

   

  1. Závěrečná ustanovení

  Prodávající může aktualizovat reklamační řád podle vlastní potřeby, jako i v případě nové legislativně-právní úpravy. Kupující má právo písemně namítat do 30 dnů od jeho zveřejnění na webu svůj nesouhlas. V případě, že nedojde k žádné námitce platí, že kupující s reklamačním řádem souhlasí.

   

  Pokud by došlo k neshodě mezi prodávajícím a kupujícím a nepodaří se vyřešit neshodu vzájemnou dohodou. Kupující může podat návrh na mimosoudní řešení určenému subjektu:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15, Praha 2, 120 00
  E-mail: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

   

  V Brně 30.12.2021

  Ha atto s.r.o.