Nerezové komíny

Kvalitní certifikované nerezové komíny za výhodnou cenu. Široký výběr. Rychlé doručení.

Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád je platný od 9.5.2019. Vztahuje se na prodej veškerého zboží a služeb na stránce http://eshop.toup.cz firmou Ha atto s.r.o.

Tento reklamační řád upravuje způsob a místo reklamace, postup řešení reklamací a způsob provedení záručních oprav. Týká se zboží a služeb, které byly předmětem koupě a prodeje mezi společností Ha atto s.r.o.,Nové Sady 988/2, Brno 602 00, ICO: 02139634, DIC:CZ02139634, Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80410. (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující).  Při reklamacích se postupuje v souladu s tímto reklamačním řádem, za dodržení ustanovení Všeobecných obchodních podmínek společnosti a příslušných zákonů.

 

 1. Záruční lhůta

Pokud není prodejcem stanoveno jinak, na nerezové komíny je poskytována záruční lhůta 2 roky dle platné legislativy o záručních podmínkách. Na chybu způsobenou výrobcem nebo konstrukční vadou poskytujeme záruku až 10 let. V záručním listě může být upravena a blíže specifikována prodloužená záruční lhůta. V takovém případě se na prodlouženou lhůtu vztahují pravidla uvedená v záručním listě.

Záruční lhůta na zboží začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

 

 1. Uplatnění reklamace

Pokud se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže kupující zakoupené zboží používat, je prodávající oprávněn dle vlastního výběru: zjištěnou vadu opravit v přiměřené lhůtě, poskytnout kupujícímu náhradní plnění nebo poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu. Pokud nebudou vady odstraněny v přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze v případě, že vada zboží představuje podstatné porušení kupní smlouvy.

 

 1. Neuznání reklamace

Záruka se nevztahuje zejména na ty vady, které vzniknou zaviněním kupujícího a pokud vada vznikla:

 1. a) prokazatelně nesprávným používáním v rozporu s návodem k použití nebo jiným nesprávným jednáním kupujícího (např. v případech neodborné montáže nebo montáže nevyškoleným firmou, neodborného čištění, provozování komínového systému bez revizí a bez pravidelné údržby apod.)
 2. b) v případě prokazatelně nedovolených zásahů do zboží, pokud je přiložen záruční list nebo doklad o koupi zboží nese zjevné známky provedených změn údajů nebo je na výrobku uvedeno odlišné výrobní číslo od toho, které je uvedeno v záručním listě nebo na dokladu o koupi zboží
 3. c) při živelných katastrofách

 

 1. Uznání reklamace

Reklamace bude uznána za oprávněnou pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 1. a) vada se vyskytla v záruční lhůtě, což je kupující povinen prokázat předložením dokladu o koupi zboží a vyplněným záručním listem (pokud byl prodávajícím vystaven)
 2. b) výrobek má vady, které neumožňují jeho použití na obvyklý resp. prodávajícím určený účel
 3. c) v případě nekompletnosti zboží, bez zbytečného odkladu po převzetí zboží kupujícím.

 

 1. Povinnosti zákazníka při uplatňování reklamace

Kupující je při uplatňování reklamace povinen předložit následující doklady a splnit následující podmínky:

 • předložit řádně vyplněné doklady o koupi spolu se záručním listem s vyznačenou a potvrzenou záruční lhůtou.
 • zdokumentovat předmět reklamace přesným popisem vady v písemné formě, datem jejího vzniku a fotodokumentací, kterou následně doručí osobně nebo poštou na adresu provozu skladu Nerezové komíny Ha atto sro, Metodějská 17, Olomouc 77900, případně zasláním na e-mailovou adresu obchod@toup.cz.
 • Uvést kompletní kontaktní údaje kupujícího - jméno, příjmení, telefonický kontakt.

V případě nedodržení povinností kupujícího nebude se prodávající reklamací zabývat.

 

 1. Začátek reklamace

Reklamace se považuje za uplatněnou dnem převzetí zboží na adrese provozu skladu Ha atto sro, Metodějská 17, Olomouc 77900  přijetím kompletních informací spolu s fotodokumentací e-mailem nebo poštou.

 

 1. Prohlídka

Za účelem vyřízení reklamace je prodávající oprávněn prověřit opodstatněnost reklamace obhlídkou přímo na místě a kupující je povinen umožnit prodávajícímu prověřit skutkový stav vady. Pokud kupující takovou obhlídku neumožní nebude se prodávající reklamací zabývat.

 

 1. Lhůta vyřízení reklamace

Prodávající bude kupujícího informovat o postupu vyřízení reklamace telefonicky nebo e-mailem do 5. pracovních dnů ode dne doručení / oznámení reklamace. Lhůta pro vyřízení oprávněné reklamace je 30 dnů ode dne doručení / oznámení reklamace. Pokud prodávající prokazatelně dokáže, že uvedené lhůty není schopen splnit, prodlužuje se lhůta pro vyřízení reklamace o čas nezbytný pro její vyřízení.

O reklamaci vyhotoví prodávající reklamační zápis, přičemž jednu kopii předá kupujícímu. V případě uznané reklamace se záruční lhůta prodlouží o období, v němž kupující nemohl řádně užívat zakoupené zboží. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou zboží za nové, záruční lhůta začne běžet ode dne vyřízení reklamace.

Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou a odešle zboží kupujícímu na vlastní náklady.

 

 1. Zjevné a skryté vady

Při převzetí zboží je kupující povinen překontrolovat jeho kompletnost i neporušenost. Kompletnost a neporušenost zboží potvrdí kupující vlastním podpisem při jeho dovozu. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu (obal je roztržený, deformovaný apod.) Je kupující povinen vyhotovit o tom záznam za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození během přepravy nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po dohodě s ním poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

V případě mechanického poškození, které nebylo možné zjistit ihned při převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit tuto reklamaci okamžitě po zjištění poškození a to e-mailem na obchod@toup.cz, písemně poštou nebo osobně na adresu provozu Ha atto sro, Metodějská 17, Olomouc 77900. Při reklamaci je třeba uvést jméno a příjmení kupujícího, telefonický kontakt, údaje objednávky (např. číslo), popis poškození zboží spolu s fotodokumentací v dostatečné kvalitě.

Zjevnou vadu zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu do 5 dnů od dodání zboží. Pokud kupující do 5 dnů reklamaci zjevné vadu neohlásí jeho nároky zaniknou.

Při reklamaci zboží, u kterého kupující požaduje výměnu zboží nebo vrácení zaplacené částky je nutné zboží přinést osobně nebo poštou na adresu provozu skladu Ha atto sro, Metodějská 17, Olomouc 77900, kde bude s kupujícím sepsán reklamační protokol a zboží postoupen k reklamačnímu řízení. Opožděné reklamace mechanického poškození nelze uznat.

Pokud kupující během při používání zjistí na zboží skrytou vadu je povinen zboží přestat používat a neprodleně písemně nahlásit tuto vadu prodávajícímu. Prodávající vyhotoví reklamační zápis a vyřídí reklamaci posouzením odborným pracovníkem.

V případě neoprávněné reklamace, při které vzniknou prodávajícímu náklady má právo požadovat od kupujícího úhradu vzniklých nákladů.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Prodávající může aktualizovat reklamační řád podle vlastní potřeby, jako i v případě nové legislativně-právní úpravy. Kupující má právo písemně namítat do 30 dnů od jeho zveřejnění na webu svůj nesouhlas. V případě, že nedojde k žádné námitce platí, že kupující s reklamačním řádem souhlasí.

 

V Brně 5.9.2019

Ha atto s.r.o.

cart